یک تعریف با کیفیت از کیفیت

یک تعریف با کیفیت از کیفیت

چندین سال است که کیفیت را تدریس میکنم، تعاریف مختلفی از آن وجود دارد و مشاهیر ارجمندی تعاریف ارزشمندی را ارائه نموده اند در کنار این تعاریف مفاهیم پایه ای چون ” کایزن” ، ” PDCA” ، ” سیگما” ، ” ناب بودن” نیز ارائه شده اند همچنین ابزاری نیز برای جامعه عمل پوشاندن به این مفاهیم و دستیابی به اهداف عالیه کیفیت نیز معروف شده است از جمله 5S یا خانه داری صنعتی ، QC ( چرخه های کیفی) ، ss ( نظام پیشنهادات و …..) و نیز استانداردهای معرفی شده اند تا سطح حداقلی کیفیت کنترل گردد تا از این مدخل موجب نارضایتی مشتری نگردد.

همانطور که می بینید کیفیت دنیایی است که یک دنیا اطلاعات و مفاهیم را با خود یدک میکشد. همیشه با خود می اندیشیدم که چگونه میشود یک دنیا تعاریف، مفاهیم ، مدل ، ابزار و استانداردها را با یک جمله ، جمله واره یا هر چیز دیگری که در عین تلخیص جامعیت را برای مفاهیم داشته باشد را تجمیع نمود تا اینکه به این تعریف رسیدم که کیفیت یعنی ” هر چیزی که بشود بهترش کرد” از آن هنگام کیفیت را با تمام دنیایش در این جستجو نمودم و آن را به کلاس هایم انتقال دادم و مشاهده نمودم که این جمله واره می تواند تمام اهداف ما را در کیفیت پوشش دهد. هدف ما از تمام تعاریف ، مفاهیم ، مدل ها ، ابزار و استانداردها این است که بتوانیم ” چیزی را ، جایی را، کسی را ، رفتاری را ، نگرشی را بهبود داد و بهتر نمود”

بنابر این کیفیت در همه جا هست ، کیفیت در همه چیز هست، چون هر کجا و هر چیزی را می شود بهتر نمود بعنوان مثال :

شما میتوانید دست خط خود را بهتر کنید پس کیفیت همانجاست

شما میتوانید به شکایات مشتری تان کمی زودتر رسیدگی کنید

شما میتوانید محل کسب و کار خود را از کثیفی بهبود دهید

شما میتوانید مشتریان خودتان را کمی بیشتر راضی کنید

شما میتوانید هر روز یک قدم جلوتر از دیروزتان باشید

شما میتوانید ارتباط خودتان را با کارکنانتان بهتر کنید

شما نیتوانید سبک مدیریتی خودتان را بهتر کنید

شما میتوانید تولیدات خود را کمی بهتر کنید

شما میتوانید خدمات خود را کمی بهتر کنید

شما میتوانید اخلاق خودتان را بهتر کنید

جمع بندی اینکه بنابر این کیفیت در همه جا هست

” در هر جا و هر چیزی که بشود بهترش کرد”